Betalingsvoorwaarden

1.De declaraties van fysiotherapeuten, voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen, dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de boven genoemde termijn uit, dan verkeert de cliënt in verzuim met ingang van de vijftiende dag na de factuurdatum.

2. Zodra de cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd om administratiekosten in rekening te brengen.

3. Zodra de cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.

4. Indien de cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd incasso-maatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente met een minimum van € 40,=, alles exclusief omzetbelasting.

5. De behandeling wordt gestaakt indien 30 dagen na de factuurdatum nog geen betaling is ontvangen.

 

 
 
 
E-mailen
Bellen