Welkom bij Fysiotherapie Daalmeer
    

 

Wet Algemene Privacy (AVG) 

Fysiotherapie gezondheidscentrum Daalmeer hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Fysiotherapie gezondheidscentrum Daalmeer houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming ( AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw  persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze  zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze  Privacy policy
 • Verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal  nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de  beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als  Fysiotherapie gezondheidscentrum Daalmeer zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy , of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens.

Privacyreglement van onze praktijk

Persoonsgegevens en uw privacy in onze praktijk

De AVG is de nieuwe wet anno 2018 ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft iedere organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Onze praktijk
In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u (medisch) goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling.

De plichten van de praktijk
Fysiotherapie gezondheidscentrum Daalmeer is, volgens de AVG,  de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt
Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:

 •  voor fysiotherapeutische zorgverlening;
 • voor doelmatig beheer en beleid;
 • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt  worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
 • Alle medewerkers binnen Fysiotherapie gezondheidscentrum Daalmeer hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Uw rechten als betrokkene:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het  recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van  een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van Fysiotherapie gezondheidscentrum Daalmeer hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de huisarts).

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe fysiotherapeut kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe fysiotherapeut  op de hoogte is van uw (medische) geschiedenis. Uw (medische)  geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Op uw verzoek kan uw oude fysiotherapeut het dossier overdragen aan uw nieuwe fysiotherapeut.  De oude fysiotherapeut doet dit zo spoedig mogelijk , in ieder geval binnen een maand..

Uw dossier wordt dan door uw fysiotherapeut persoonlijk of per aangetekende post overgedragen aan uw nieuwe fysiotherapeut.  U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en kunt u een kopie opvragen van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe fysiotherapeut worden overgedragen. Beide fysiotherapeuten moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn. 

Website bezoek

Fysiotherapie Daalmeer heeft ook een website, https://www.fysiotherapiedaalmeer.nl

 Bij uw bezoek aan onze website worden geen cookies gebruikt om uw internet gedrag te herleiden of op te slaan.
Onze website draait onder een beveiligde verbinding (SSL), dat betekent dat u een slotje in de adresbalk van uw browservenster moet zien en het adres begint met “https”. De website wordt gehost door Strato met wie een verwerkersovereenkomst is afgesloten waarin uw uw privacy is gewaarborgd volgens de AVG die per 23-05-2018 is ingegaan.

Email adressen

Fysiotherapie Daalmeer gebruikt uw e-mail adres om u een afspraakbevestiging te sturen of een afspraakherinnering. uw e-mailadres wordt gebruikt voor verzending van tevredenheidsonderzoeken welke wij verplicht moeten uitvoeren voor de zorgverzekeraar. U kunt altijd aangeven dat u niet wilt dat uw e-mailadres wordt gebruikt. Voor het milieu proberen wij zo min mogelijk papieren informatie te geven en waar mogelijk ( folders, nota's, herinneringen) zullen wij u digitaal van informatie voorzien.


 

 
 
 
 
E-mailen
Bellen