Welkom bij Fysiotherapie Daalmeer
    

Contracten met verzekeringsmaatschappijen

Wij hebben met alle verzekeringsmaatschappijen een contract afgesloten, dit houdt in dat wij bij alle maatschappijen rechtstreeks declareren. Patiënten die niet voor Fysiotherapie verzekerd zijn dienen direct na de behandeling bij ons te betalen. U kunt bij ons pinnen. Voor patiënten die niet aanvullend verzekerd zijn gelden per 01-01-2024 de volgende tarieven:


Tarieven 2024

Let op! Een aantal polissen hebben beperkende voorwaarden in fysiotherapie behandelingen. Kijk goed uw eigen polis na voor het aantal behandeling waarvoor u verzekerend bent.
Niet nagekomen afspraken, dat zijn afspraken die niet
24 uur van tevoren zijn afgezegd, worden in rekening gebracht. Uw zorgverzekeringsmaatschappij vergoedt dit niet. De nota is dan voor uzelf.

Fysiotherapie / Oefentherapie zitting

€44,00

Manuele therapie

€58,50

Oedeem therapie

€58,50

Psychosomatische fysiotherapie

€58,50

Screening (kort consult, 10 minuten)

€21,50

Intake en onderzoek

€56,00

Fysiotherapeutisch / Oefentherapeutisch Consult
(onderzoek met schriftelijke rapportage op verzoek van de arts)

€71,50

Niet nagekomen afspraak

€44,00

Gecompliceerde rapporten

€66,00

Toeslag behandeling aan huis

€19,50

Medische Fitness
(kwartaal abonnement)

€110,00

Telefonische zitting

€20,00Betalingsvoorwaarden

  1. De declaraties van fysiotherapeuten, voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen, dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de boven genoemde termijn uit, dan verkeert de cliënt in verzuim met ingang van de vijftiende dag na de factuurdatum.
  2. Zodra de cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd om administratiekosten in rekening te brengen.
  3. Zodra de cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
  4. Indien de cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd incasso-maatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente met een minimum van € 40,=, alles exclusief omzetbelasting.
  5. De behandeling wordt gestaakt indien 30 dagen na de factuurdatum nog geen betaling is ontvangen.
 
 
 
 
E-mailen
Bellen